XC6000EM – TEC-4000Hg – No Touchscreen – CR18UAC – WO.png